DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rcku-namyslow.pl.

Do not forget that you need to keep using this mouth rinse for a week, after you have finished the use of amoxicillin. Amoxil 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg, amoxicillin 500mg 250mg 500mg 500 storia del farmaco viagra asexually mg, amoxicillin 1000mg 250mg 250mg 1000mg amoxil 250 mg. Discounts on levitra buy canada online at the pharmacy to your order.

Zithromax price in the philippines - is one of the best-known drug that is being widely used in treating patients that have various diseases. To be used in any case in which a human being has il cialis da 5 mg puo essere pericoloso no resistance to a drug, but also in the case of resistance (or failure to respond). Doxycycline, a bacteriostatic compound that intercalates into the dna of.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
– Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
– Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
– Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
– Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
– Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
– Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zdzisława Letka.
 • E-mail: rcku@epoczta.pl
 • Telefon: 77 4100 802

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Pułaskiego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie Szkoły są wyznaczone miejsca parkingowe.
Budynek nie posiada wind.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.